Trang chủ HỎI/ĐÁP

HỎI/ĐÁP

function oiw_remove_head_scripts () { remove_action ('wp_head', 'wp_print_scripts'); remove_action ('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9); remove_action ('wp_head', 'wp_enqueue_scripts', 1); add_action ('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5); add_action ('wp_footer', 'wp_enqueue_scripts', 5); add_action ('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5); } add_action ('wp_enqueue_scripts', 'oiw_remove_head_scripts');